Leonardo da Vinci - zrealizowane projekty

 

PROJEKT NR 1


 "Innowacyjna metoda kształcenia studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy"

Na uczelniach zawodowych w Polsce powstaje kilka tysięcy prac dyplomowych rocznie. Niewiele jednak z nich znajduje zastosowanie w praktyce.

Celem projektu było określenie metod kształcenia zawodowego wzmacniających rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw. Chodziło tu o precyzyjne zdefiniowanie sposobu realizacji i zawartości merytorycznej prac dyplomowych. W szczególności były brane pod uwagę zagadnienia (teoretyczne i praktyczne) dotyczące funkcjonowania firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz metod zarządzania nimi.
Ponieważ polska gospodarka jest mniej konkurencyjna wobec gospodarek krajów Unii Europejskiej wiele rozwiązań tam funkcjonujących nie ma odniesienia w Polsce. Istotne było jednak, aby implementując dobre rozwiązanie europejskie w polskich przedsiębiorstwach uwzględnić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym kraju. Należało także zdobywać gruntowną wiedzę o tym, jak te procedury funkcjonują w warunkach UE. Sposób implementacji proponowanych technologii do polskich warunków oraz ewentualnie jej efekty dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw było jednym z głównych zagadnień pracy licencjackiej.

Projekt zakładał podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego studentów poprzez stworzenie nowej metody dydaktycznej. Studencka praca licencjacka będzie projektem przedsięwzięcia biznesowego i przyczyni się do utworzenia nowej firmy o charakterze innowacyjnym. Dodatkowo, umożliwi realizację wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych. Ta metoda zostanie przetestowana na pracach licencjackich studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Beneficjentami projektu była kadra PWSZ, która miała za zadanie zapoznać się w Niemczech z metodami kształcenia studentów poprzez tzw. projekt i w efekcie końcowym stworzyć ofertę edukacyjną, która wprowadzi nowe, innowacyjne metody nauczania.

Partnerem w realizacji projektu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Schmalkalden ( Niemcy).

Wyjazd odbył się w dniach: 23-29 kwietnia 2006r.

Rezultaty końcowe
Do głównych rezultatów osiągniętych przez beneficjentów należy zaliczyć przede wszystkim pogłębienie swoich umiejętności, doświadczeń zawodowych w zakresie innowacyjnego kształcenia studentów. Wynikało to z bezpośredniego uczestnictwa w wykładach i seminariach, dyskusjach, wymianie doświadczeń i wiedzy z profesorami uczelni goszczącej. Dodatkowo uczestnicy projektu gościli w wybranych przedsiębiorstwach regionu Schmalkalden, jak również prowadzili rozmowy w centrum kształcenia ustawicznego oraz centrum transferu technologii mieszczące się przy FH Schmalkalden. Jednocześnie kadra dydaktyczna PWSZ miała możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych zarówno ze słownictwa fachowego jak i codziennego.

Poprzez projekt beneficjenci mogli zaobserwować w praktyce metody nauczania i aktywizacji studentów niemieckiej uczelni zawodowej jak i również zapoznać się z funkcjonowaniem całej struktury uczelni. Wymiana doświadczeń stworzyła okazję do porównania sposobu kształcenia na uczelni zawodowej w Polsce i Niemczech. Wszystkie te obserwacje zaowocowały w formie publikacji, która została przygotowana zaraz po powrocie z wymiany.

Czas trwania projektu - 1 października 2004 r. - 31 maja 2006 r.

 zobacz publikację

 

PROJEKT NR 2

"Kształtowanie przedsiębiorczości poprzez studenckie praktyki zawodowe w szkołach wyższych."

Cechą konkurencyjnej gospodarki jest funkcjonowanie w niej najbardziej przedsiębiorczych osobowości. Przedsiębiorczość sprzyja pomysłom innowacyjnym i stałemu rozwojowi gospodarczemu. Właściwe przygotowanie studentów na uczelniach zawodowych do pracy w warunkach konkurencyjnej gospodarki jest podstawowym wyzwaniem wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Celem niniejszego projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych studentów poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach w Niemczech. Dzięki temu uzyskaliśmy wyszkoloną grupę wysoko wykwalifikowanych studentów. Na tej podstawie można było planować w związku z posiadaną bazą - Akademicki Inkubator Technologiczny - inkubowanie przedsięwzięć innowacyjnych zgłaszanych przez studentów. Nieocenione stało się także uzyskanie doświadczenia pracy w przedsiębiorstwie działających na rynku Unii Europejskiej.

Beneficjentami projektu byli studenci studiów dziennych po II roku Zarządzania Przedsiębiorstwem, Administrowania Ochroną środowiska oraz po III roku Inżynierii Komputerowej i Zarządzania Inżynierskiego (15osób). Prace licencjackie były realizowane w grupach projektowych.

Rezultatem projektu było wykonanie 15 prac licencjackich oraz praktyczna implementacja uzyskanych w nich wyników. Jako miejsce wdrożenia przewiduje się Akademicki Inkubator Technologiczny, działający przy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Partnerzy:
1) Wyższa Szkoła Zawodowa w Schmalkalden / Niemcy/,
2) Izba Przemysłowo - Handlowa w Dreźnie / Niemcy/.

Wyjazd odbył się od 17 września 2005r. do 17 stycznia 2006r.

 Rezultaty końcowe projektu
Wynikiem rozległych zainteresowań osobistych i związanym z tym szerokim spektrum odniesień dydaktycznych było osiągnięcie zróżnicowanych rezultatów indywidualnych Projektu. Wspólnym wynikiem osiągniętym przez wszystkich beneficjentów było pogłębienie swoich umiejętności i doświadczeń oraz zdobycie nowych kompetencji. Jak zawsze przy tego typu Projektach beneficjenci mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych zarówno w zakresie tematyki fachowej- w ścisłym odniesieniu do kierunku studiów, obszaru poszukiwań naukowych, specyfiki charakteru realizowanej praktyki, jak również zdolności codziennego komunikowania się. Kontakty beneficjentów z opiekunami merytorycznymi, pracującą w instytucjach przyjmujących kadrą zaowocowały z czasem pełną integracją Beneficjentów na powierzonych im stanowiskach. Efektem czego było przyswojenie nowych technologii, sposobów poszukiwania dróg w rozwiązywaniu określonych problemów przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy, integracja w zespołach problemowych i zorientowanie na pracę w grupach. Na podkreślenie zasługuje powszechne wykorzystywanie przez beneficjentów Internetu oraz technologii informatycznych. Łatwość posługiwania się tym najszybciej rozwijającym się medium przyczyniła się bez wątpienia do podniesienia ogólnych kompetencji wspomnianej grupy studentów oraz znalazła praktyczne zastosowanie w aspekcie technicznym i merytorycznym pisanych prac dyplomowych.

Czas trwania projektu - 1 października 2004 r. - 31 maja 2006 r.

 

PROJEKT NR 3


  "Urzędnik samorządu terytorialnego - nowy wymiar kształcenia zawodowego."

Z chwilą przystąpienia Polski do UE polskich urzędników będą obowiązywały pewne zachowania, sposoby myślenia, kultura, które można nazwać "modelami urzędnika europejskiego". W związku z tym interesujące poznawczo i ważne ze względów aplikacyjnych byłoby określenie głównych wskaźników tego modelu oraz uczynienie z niego podstaw kształcenia.

Celem projektu było zapoznanie się ze sposobami kształcenia postaw obywatelskich przyszłych urzędników postrzegających swoją pracę jako odpowiedzialną misję służenia społeczeństwu oraz przygotowanie do późniejszej aktywności w strukturach samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego. Istotnym elementem projektu była analiza wymogów merytorycznych i etycznych stawianych przyszłemu urzędnikowi w UE oraz zapoznanie się z możliwościami przeniesienia tych elementów do procesu kształcenia studentów w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Poznanie metod aktywizacji studentów w zakresie działalności społecznej jako sposobu kształtowania osobowości przyszłego urzędnika, który przede wszystkim służy swojej wspólnocie lokalnej i regionalnej. Przedmiotem za8interesowania były następujące obszary tematyczne: ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, prawa i wolności obywatelskie, cywilno - prawne aspekty funkcjonowania samorządu. Beneficjentami programu byli pracownicy dydaktyczni PWSZ im. Witelona w Legnicy prowadzący zajęcia z zakresu prawa ( administracyjnego, cywilnego i karnego), jak i z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej problematyki samorządowej. Były to osoby mające bezpośredni wpływ na praktyczny wymiar kształcenia kadry urzędniczej.

Bezstronny i rzetelny urzędnik administracji publicznej, urzędnik ( pracownik ) służby cywilnej pełni ważną i odpowiedzialną funkcję w państwie prawa. Od ich wiedzy i kompetencji, nastawienia do obywatela - znajomość jego praw, wolności i obowiązków zależy właściwe funkcjonowanie struktur państwowych i samorządowych. W związku z tym pojawia się konieczność rozszerzenia nowych umiejętności kadry urzędniczej w zakresie technik komunikowania się z obywatelem. Efektem programu była poprawa jakości kształcenia urzędnika samorządowego z uwzględnieniem standardów merytorycznych i etycznych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Beneficjenci
dr Andrzej Ferens
dr Krzysztof Lejcuś
dr Jadwiga Rudek
dr Krzysztof Safin
dr Jacek Sroka
mgr Anna Feja - Paszkiewicz
mgr Paweł Kobes
mgr Rafał Krupiński
mgr Katarzyna Smolny
mgr Bogumiła Wątorek

Partnerzy
1) Filia Uniwersytetu Jean Monnet - Instytut Technologiczny w Roanne / Francja/,
2) Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji i Finansów w Ludwigsburgu / Niemcy/,
3) Uniwersytet Techniczny w Dreźnie / Niemcy/.

Wyjazdy w ramach projektu:

18.04. 2004 r. - 24.04. 2004 r. - Roanne, Ludwigsburg,

02.05. 2004 r. - 09.05. 2004 r. - Drezno

W następstwie tych wizyt powstały opracowania przedłożone przez beneficjentów, które wskazują wielokrotnie na to, iż nie da się w sposób mechaniczny przenosić rozwiązań praktykowanych w obserwowanych placówkach edukacyjnych. Kierowanie kadry bezstronnych i rzetelnych urzędników (pracowników) administracji publicznej wyposażony w szerokie kompetencje i umiejętności powinno być efektem twórczej adaptacji skomplikowanych procedur rekrutacyjnych, edukacyjnych i wysokich standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

Czas trwania projektu: 1 luty 2004 - 30 wrzesień 2004 r.

Koordynator: Monika Nawojczyk

PROJEKT NR 4


 "Wymiana nauczycieli akademickich między Fachlochschule des Bundes fűr offentilche Verwaltung
w Brűhl i Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy."


U podstaw realizacji Programu Leonardo da Vinci legła z jednej strony potrzeba doskonalenia metod nauczania przez kadrę dydaktyczna PWSZ w Legnicy, a z drugiej - przyszła akcesja Polski do struktur europejskich, która niejako wymusza poznanie, doskonalenie i ujednolicenie oraz implementację w zakresie nauczania konkretnych rozwiązań systemowych takich, jak np. ochrona praw obywatelskich i konsumenckich.

W celu realizacji wspomnianych wyżej przedsięwzięć zostało zawarte w tej sprawie porozumienie z Fachhochschule
z Brűhl, która zobowiązała się do przyjęcia i do współpracy na w/w obszarach z beneficjentami, którymi była grupa pracowników dydaktycznych PWSZ w Legnicy.

Wymiana nauczycieli akademickich zorganizowana w ramach projektu "Leonardo da Vinci" przebiegała dwuetapowo:

Realizacja I etapu była połączona z wyjazdem do Brűhl na okres 1 tygodnia grupy pracowników naszej Uczelni. Owocem tej wizyty było zapoznanie się z metodami pracy nauczycieli akademickich w zakresie ćwiczeń ze studentami, sposobami stosowania przez studentów w praktyce poznanych zagadnień i wykorzystania casusów w toku ćwiczeń teoretycznych. Beneficjenci mogli ponadto poznać pozycję zagadnień prawnych w programie nauczania na wydziale Öffentliche Verwaltung. Bardzo pożytecznym było również zapoznanie się z formą i sposobem prowadzenia rekrutacji do uczelni kształtującej kadrę urzędniczą najwyższego szczebla.


Etap II programu był realizowany przez Bergische Universität Wuppertal. W jego ramach miał miejsce wyjazd beneficjentów na okres 2 tygodni na niemiecka Uczelnię. W ramach tego pobytu pracownicy dydaktyczni PWSZ w Legnicy realizowali zagadnienia przedmiotowo tożsame z, jakie były podejmowane w Brűhl. Poza tym beneficjenci w szerokim zakresie mieli dostęp do zasobów bibliotecznych, co umożliwiło im w znacznym stopniu zebranie niemieckojęzycznej literatury w celu kontynuowania podjętych już wcześniej prac naukowych. Oprócz tego przedstawiciele PWSZ w Legnicy uczestniczyli w licznych seminariach organizowanych pod kątem ich potrzeb i zainteresowań.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu wymiany nauczycieli w ramach programu Leonardo da Vinci przyniosła wymierne rezultaty w postaci poszerzenia profesjonalnych horyzontów pracowników. Dzięki wizytom na uczelniach w Brühl i Wuppertal, nauczyciele akademiccy mieli możliwość zaopatrzenia się w ciekawe materiały, które mogą być wykorzystywane zarówno w procesie dydaktycznym, jak i służyć samokształceniu kadry. Trudne do przecenienia są bardzo owocne kontakty osobiste, które - dzięki uczestnictwu w programie - zawarli i utrwalili zarówno przedstawiciele kadry nauczycielskiej, jak i władz PWSZ. Dzięki tym właśnie kontaktom rektorzy obu uczelni, prof. Ludwig Schmahl (Fachhochschule des Bundes w Brühl) oraz prof. Volker Ronge (Bergische Universität Gesamthochschule w Wuppertal) gościli w PWSZ na międzynarodowej konferencji Polska w środowisku międzynarodowym, którą - w dniach 15-17.05.2002r. - zorganizował Instytut Służb Publicznych PWSZ w Legnicy.

Beneficjenci:
Tomasz Oleśkiewicz
Tadeusz Kierzyk
Jerzy Skorupka
Katarzyna Smolny
Lilla B. Paszkiewicz
Jacek Sroka
Paweł Macuga
Mariusz Kozioł
Agnieszka Łakomska
Iwona Awencka
Ilona Pogodzińska
Anna Urbańska
Małgorzata Alberska
Andrzej Ferens
Ewa Rosowicz-Kobiak
Agnieszka Macuga
Krzysztof Lejcuś
Bogumiła Wątorek

Czas trwania projektu: 30 marzec 2001r. - 31 maj 2002r.

Koordynator: Monika Nawojczyk