International students International students
Zasady finansowania wyjazdów w ramach Erasmus +


Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016 /2017


  I.  WYJAZDY STUDENTÓW obejmują:
           - wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktykę (SMP)
           - wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
              - 
wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

1) Wysokość przyznanych środków dla PWSZ im. Witelona w Legnicy na  wyjazdy studentów wynosi: 
     - 32 100  EUR (16 wyjazdów  studentów) z programu Erasmus+
     - 76 551 PLN (4 wyjazdy studentów) z programu PO WER

2) Studenci wyjeżdżający na studia/praktyki zagraniczne otrzymują dofinansowanie w postaci grantu/  
    stypendium,którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

3) Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni
    partnerskiej/instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z
    pobytem za granicą.

4) Stypendium przyznawane jest na studia trwające jeden semestr/jeden trymestr oraz na praktykę
     trwającą 2 miesiące.

5) Osoba niepełnosprawna z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, realizująca
    mobilność w ramach programu Erasmus+  otrzyma stypendium w formie stawki ryczałtowej oraz
    może również otrzymać dodatkowe dofinsowanie wynikajace z potrzeb osoby niepełnosprawnej z
    budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Więcej informacji oraz
    wzór wniosku.

6) Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, realizująca mobilność w programie Erasmus+
     otrzyma zarówno stypendium w formie stawki ryczałtowej - "wsparcie indywidualne" jak i "dodatek
     socjalny" z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pod warunkiem
     posiadania (otrzymania decyzji) stypendium socjalnego w chwili składania formularza aplikacyjnego.
     W sytuacji kiedy student nabędzie prawo do stypendium socjalnego w innym terminie wówczas
     Uczenia będzie mogła przyznać  "wsparcie indywidualne" i "dodatek socjalny" ale tylko
     pod warunkiem posiadania takich środków.

7) W roku akademickim 2016/2017 dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
    im.Witelona w Legnicy obowiązują następujące miesięczne wysokości stypendium.

Tabela 1 Mobilnośc studentów na studia i praktykę

Kraje wchodzące w skład grupy

Wyjazd na studia
Miesieczna stawka wypłacana z budżetu programu Erasmus+

Wyjazd na praktykę
Miesieczna stawka wypłacana z budżetu prpgramu Erasmus+

I grupa:
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy

500 Euro

600 Euro

II grupa:
Belgia, Chorwacja, Cyrp, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy

400 Euro

500 Euro

III grupa:
Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 Euro

400 Euro

Tabela 2   Mobilność studentów (wyjazd na studia i praktykę) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego

Kraje wchodzące w skład grupy Wyjazd na studia i praktykę
Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym
I grupa
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
2965 PLN
II grupa
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
2541 PLN
III grupa
Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa,
Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
2118 PLN

 

Tabela 3  Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktyki

Kraje wchodzące w skład grupy Wyjazd na studia
Wysokość
miesięcznej stawki
ryczałtowej wypłacanej
z budżetu PO WER
Wyjazd na praktykę
Wysokość
miesiecznej stawki
 ryczałtowej wypłacanej
 z budżetu PO WER
grupa I
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2118 PLN 2541 PLN
grupa II
Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Republika
Czech, Słowenia, Turcja
1694 PLN 2118 PLN
grupa III
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta,
Rumunia, Słowacja, Węgry
1271 PLN 1694 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikajace z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku zlożonego do FRSE.  FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na postawie dowodów finansowych.

 


8) Wysokość stypendium określana jest  w oparciu o następujące zasady:

    a) stawki stypendiów wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów / miejscowości dla
         studentów wszystkich wydziałów Uczelni są jednakowe,

    b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
        stypendium będzie określany z dokładnością  do 1/30 dnia miesiąca,

    c) stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2015 / 2016 nie podlegają
        zmianom,
     
    d) kwota stypendium musi być wyrażona w EUR. Wyjątkiem jest stypendium z programu PO WER 
        wypłacane w PLN. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą.

9) Fundusze zwolnione w wyniku:
     - krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
     - wysłania mniejszej liczby studentów niż planowana,
     - rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
     - innych zdarzeń

    będą  przyznawane:

      a) w pierwszej kolejności kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną z  listy
           rezerwowej lub studentom początkowo zaakceptowanym na wyjazd bez stypendium
           Erasmusa+,

      b) w następnej kolejności w przypadku  braku kandydatów na wyjazd  wyżej  wymienionych w
           punkcie  a) zwolnione fundusze będą rozdzielone pomiędzy studentów, którym przedłużono
           pobyt na stypendium,

      c) kolejno -  na  przesunięcie środków pomiędzy kategorią SMS i SMP w zależności od liczby
          realizowanych wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne.

10) Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez studenta
       wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie
       ok 3 tygodnie przed wyjazdem na studia/praktykę, poprzez przelew na rachunek bankowy studenta
       prowadzonym w walucie EUR lub PLN w zależności od źródła finasowania.

11) Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej student jest  zobowiązany do 
       rozliczenia  otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej
       przed wyjazdem.Rozliczenie obejmuje również dostarczenie do Uczelni macierzystej
       wymaganych umową dokumentów.
       Okres pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
       stypendium będzie określany z dokładnością do 1/30 dnia miesiąca zgodnie z zasadą określoną
       w pkt I.8 niniejszych zasad.

 

 II.  WYJAZDY PRACOWNIKÓW obejmują:
            -  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)
            -  wyjazdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych (STT)

1) Wysokość przyznanych środków dla PWSZ im. Witelona w Legnicy na wyjazdy pracowników wynosi  
    6125 EUR (7 wyjazdów  pracowników).

2) Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi wyjeżdżający w
    ramach programu Erasmus+ za granicę otrzymują dofinasowanie którego wysokość uzależniona
    jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

3) Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni
    partnerskiej/ instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z
    pobytem za granicą.

4) Pobyt na stypendium może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
     Witelona w Legnicy przyznaje stypendium na pobyt trwający:

    a) 5 dni roboczych dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
        Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia
        co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

   b) 5 dni roboczych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych.

     W przypadku realizacji dłuższych wyjazdów, stypendium na kolejne dni nie będzie wypłacane ze
     względu na ograniczone środki finansowe.

5) Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawości, mogą ubiegać
     się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla 
     niepełnosprawnych.

6) W roku akademickim 2016/2017 dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
     Witelona w Legnicy obowiązują następujące dzienne wysokości stypendium:


Tabela 4  Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych


Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa:
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 EUR

II grupa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja,
Islandia,Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria,Turcja, Węgry, Włochy

110 EUR

III grupa:
Hiszpania, Łotwa,Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM
(była rebublika Jugosławii Macedonia)

100 EUR

IV grupa:
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 EUR


Tabela 5  Ryczałt na koszty podróży - wyjazdy pracowników

Odległość Kwota
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika
od 500 do 1999 km
275 EUR na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 EUR na uczestnika
8000 km lub więcej 1100 EUR na uczestnika


7) Wysokość stypendium dla każdego pracownika jest określana w oparciu o następujące zasady:

    a) wysokość stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/ miejscowości
        dla pracowników wszystkich wydziałów/ jednostek Uczelnią są jednakowe,

    b) maksymalna  kwota stypendium, jaką można wypłacić pracownikowi wynosi: liczba dni
         x stawka na dzień + ryczałt na koszty podróży. W celu obliczenia kosztów podróży
        jest stosowany kalkulator odległości, opracownay przez Komisję Europejską,który wskazuje
        dystans podróży w jedną stronę.
        Uczelnia nie gwarantuje wypłacenia ryczałtu na koszty podróży.

    c)
informacja o wysokości stypendium oraz o możliwości wypłaty ryczałtu na koszty podróży
        będzie przekazana po zakończeniu procesu kwalifikacji (w pierwszej połowie listopada)
        pocztą e-mail do wszystkich osób zakwalifikowanych.

    d) kwota stypendium wyrażona jest w EUR. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium 
        musi być liczbą całkowitą.

    e) okres pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
       stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.

8) Fundusze zwolnione w wyniku:
     - krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
     - rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
     - innych  zdarzeń

     będą  przeznaczone na:

       a) kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną z listy rezerwowej,
            lub
       b) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT w zależności od liczby realizowanych
           wyjazdów nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.
           lub
       c) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT do SMS i SMP  w zależności od liczby
           realizowanych wyjazdów studentów na studia lub praktyki zagraniczne oraz wyjazdów
           nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.
       
9) Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez pracownika
    wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie ok 3
    tygodnie przed wyjazdem, poprzez przelew na rachunek bankowy pracownika prowadzony w walucie
    EUR.

10) Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do 
      rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w:
      a) umowie podpisanej przed wyjazdem z Uczelnią,
      b) obowiązującej uchwale Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej in. Witelona w Legnicy 
          w sprawie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę pracowników Państwowej
          Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
      Rozliczenie obejmuje dostarczenie przez pracownika wymaganych umową dokumentów.

Legnica, dn. 13.07.2016 r.

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!