International students International students
Zasady finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ i PO WER


Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników
w ramach programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu oraz Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 dla projektu: zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, edycja 2,
w roku akademickim 2018 /2019


  I.  WYJAZDY STUDENTÓW obejmują:
           - wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktykę (SMP)
           - wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
           - 
wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

1) Wysokość przyznanych środków dla PWSZ im. Witelona w Legnicy na  wyjazdy studentów wynosi: 
     - 37 430  EUR (12 wyjazdów  studentów) z programu Erasmus+
     - 48 906 PLN (4 wyjazdy studentów) z programu PO WER

2) Studenci wyjeżdżający na studia i/lub praktyki zagraniczne otrzymują dofinansowanie w postaci
    grantu/stypendium, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na
    stypendium.

3) Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni
    partnerskiej/instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z
    pobytem za granicą.

4) Stypendium przyznawane jest na studia trwające jeden semestr/jeden trymestr oraz na praktykę
     trwającą min.2 miesiące.

5) Student niepelnosprawny o orzecznym stopniu niepełnosprawności, realizująca mobilność
    w ramach programu Erasmus+ otrzyma stypendium z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza,
    Edukacja Rozwój (PO WER) oraz może również otrzymać dodatkowe dofinsowanie wynikajace z 
    potrzeb osoby niepełnosprawnej. Więcej informacji oraz wzór wniosku.

6) Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, realizująca mobilność w programie Erasmus+
    otrzyma  stypendium z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  z
    prawem do "dodatku socjalnego" pod warunkiem  posiadania (otrzymania decyzji) stypendium
    socjalnego w chwili składania formularza aplikacyjnego.
    W sytuacji kiedy student nabędzie prawo do stypendium socjalnego w innym terminie wówczas
    Uczelnia będzie mogła przyznać stypendium z prawem do "dodatku socjanego" ale tylko
    pod warunkiem posiadania takich środków.

7) Studenci, którzy będą realizować mobilnośc jako absolwenci a posiadający prawo do "dodatku
     socajnego" nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach programu PO WER.

8) W roku akademickim 2018/2019 dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
    im.Witelona w Legnicy obowiązują następujące miesięczne wysokości stypendium.

Tabela 1 Mobilnośc studentów na studia i praktykę

Kraje wchodzące w skład grupy

Studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżajacego na studia

 Praktykę
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu prpgramu Erasmus+ wyjeżdżajacego na praktykę

I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 Euro

600 Euro

II grupa:
Austria, Belgia, Cyrp, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 Euro

550 Euro

III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400 Euro

500 Euro

Tabela 2   Mobilność studentów (wyjazd na studia i praktykę) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego

Kraje wchodzące w skład grupy Studia i praktyka
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z budżetu
PO WER z prawem do "dodatku socjalego"
I grupa
Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
3019 PLN
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Malta, Niemcy, Portugalia,Włochy
2803 PLN
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
2587 PLN

 

Tabela 3  Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktyki

Kraje wchodzące w skład grupy Studia
Miesięczna stawka stypendiu w PLN dla studenta z budżetu PO WER wyjeżdżającego
na studia
 Praktyka
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta
 z budżetu PO WER wyjeżdżającego na praktykę
grupa I
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2156 PLN 2587 PLN
grupa II
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,Holandia, Malta, Niemcy,Portugalia, Włochy
1940 PLN 2372 PLN
grupa III
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
1725 PLN 2156 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikajace z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku zlożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umozliwić wyjazd większej liczbie osób.
Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

 


8) Wysokość stypendium określana jest  w oparciu o następujące zasady:

    a) stawki stypendiów wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/miejscowości dla
         studentów wszystkich wydziałów Uczelni są jednakowe,

    b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
        stypendium będzie określany z dokładnością  do 1/30 dnia miesiąca. Jezeli różnica pomiędzy
        potwierdzonym okresem, a wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni to
        w konsekwencji tego dofinansowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. W przeciwnym
        razie,jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej dofinansowanie pozostanie bez zmian,

    c) stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2018 / 2019 nie podlegają
        zmianom,
     
    d) kwota stypendium musi być wyrażona w EUR. Wyjątkiem jest stypendium z programu PO WER 
        wypłacane w PLN. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą.

9) Fundusze zwolnione w wyniku:
     - krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
     - wysłania mniejszej liczby studentów niż planowana,
     - rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
     - innych zdarzeń

    będą  przyznawane:

      a) w pierwszej kolejności kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną z listy
           rezerwowej lub studentom początkowo zaakceptowanym na wyjazd bez stypendium
           Erasmusa+,

      b) w następnej kolejności w przypadku  braku kandydatów na wyjazd  wyżej  wymienionych w
           punkcie  a) zwolnione fundusze będą rozdzielone pomiędzy studentów, którym przedłużono
           pobyt na stypendium,

      c) kolejno -  na  przesunięcie środków pomiędzy kategorią SMS i SMP w zależności od liczby
          realizowanych wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne.

10) Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez studenta
       wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie
       ok 1 miesiąc przed wyjazdem na studia/praktykę, poprzez przelew na rachunek bankowy studenta
       prowadzonym w walucie EUR - dotyczy wyjazdów na studia i/lub praktyki studentów,
       którzy nie pobierają stypendium socjalnego lub PLN - dotyczy wyjazdów na studia i/lub praktykę
       studentów, którzy pobierają stypendium socjalne oraz studentów niepelnosprawnych.

11) Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej student jest zobowiązany do 
       rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej
       przed wyjazdem.Rozliczenie obejmuje również dostarczenie do Uczelni macierzystej
       wymaganych umową dokumentów.
       Okres pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
       stypendium będzie określany z dokładnością do 1/30 dnia miesiąca zgodnie z zasadą określoną
       w pkt I.8 niniejszych zasad.

 

 II.  WYJAZDY PRACOWNIKÓW obejmują:
        -  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) - 2 miejsca,
        - 
wyjazd nauczyciela akademickiego na szkolenie, ktore dotyczyć ma rozwijania umiejętności
           pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowania programów nauczania (STT) - 1 miejsce,
        -  wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych, które
           maja dotyczyć zdobycia praktycznego doświadczenia ( job shadowing / szkolenie / warsztaty)
           (STT) -
5 miejsc.

1) Wysokość przyznanych środków dla PWSZ im. Witelona w Legnicy na wyjazdy pracowników wynosi  
    7480 EUR (8 wyjazdów pracowników).

2) Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi wyjeżdżający w
    ramach programu Erasmus+ za granicę otrzymują dofinasowanie którego wysokość uzależniona
    jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

3) Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni
    partnerskiej/ instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z
    pobytem za granicą.

4) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przyznaje stypendium dla nauczycieli
    akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na pobyt trwający:

    a) 5 dni roboczych kolejno nastepujacych po sobie dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia
        zajęć dydaktycznych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do 
        przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

    b) 5 dni roboczych kolejno nastepujach po sobie dla pracowników niebędących nauczycielami
        akademickimi w celach szkoleniowych.

     W przypadku realizacji dłuższych wyjazdów, stypendium na kolejne dni nie będzie wypłacane ze
     względu na ograniczone środki finansowe.

5) Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawości, mogą ubiegać się o
     dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla niepełnosprawnych.

6) W roku akademickim 2018/2019 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące 
     wysokości stypendium dla pracowników:


Tabela 4  Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych


Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna stawka stypendium w EUR wypłacana pracownikowi
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

130 EUR

II grupa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

110 EUR

III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była rebublika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

100 EUR


Tabela 5  Ryczałt na koszty podróży - wyjazdy pracowników

Odległość Kwota
                       od 10 do 99 km                          20 EUR na uczestnika
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika
od 500 do 1999 km
275 EUR na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 EUR na uczestnika
8000 km lub więcej 1100 EUR na uczestnika


7) Wysokość stypendium dla każdego pracownika jest określana w oparciu o następujące zasady:

    a) wysokość stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/miejscowości
        dla pracowników wszystkich wydziałów/ jednostek Uczelnią są jednakowe,

    b) maksymalna  kwota stypendium, jaką można wypłacić pracownikowi wynosi: liczba dni
         x stawka na dzień + ryczałt na koszty podróży. W celu obliczenia kosztów podróży
        jest stosowany kalkulator odległości, opracownay przez Komisję Europejską,który wskazuje
        dystans podróży w jedną stronę.
        Kwota ryczałtu jest uzalezniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podrózy a miejscem
        docelowym (pod uwagę bierzemy odległość podrózy w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu
        należną za podróż w obie strony).
        Uczelnia nie gwarantuje wypłacenia ryczałtu na koszty podróży.

    c)
informacja o wysokości stypendium oraz o możliwości wypłaty ryczałtu na koszty podróży
        będzie przekazana po zakończeniu procesu kwalifikacji telefonicznie lub pocztą e-mail do
        wszystkich osób zakwalifikowanych.

    d) kwota stypendium wyrażona jest w EUR. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium 
        musi być liczbą całkowitą.

    e) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
       stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.

8) Fundusze zwolnione w wyniku:
     - krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
     - rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
     - innych zdarzeń

     będą  przeznaczone na:

       a)  wyjazd kandydatów przeniesionych na listę główną z listy rezerwowej,
            lub
       b) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT w zależności od liczby realizowanych
           wyjazdów nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.
           lub
       c) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT do SMS i SMP  w zależności od liczby
           realizowanych wyjazdów studentów na studia lub praktyki zagraniczne oraz wyjazdów
           nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.
       
9) Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez pracownika
    wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie ok 1
    miesiąc przed wyjazdem, poprzez przelew na rachunek bankowy pracownika prowadzony w walucie
    EUR.

10) Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do 
      rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej przed
      wyjazdem z Uczelnią.
      Rozliczenie obejmuje dostarczenie przez pracownika wymaganych umową dokumentów.

Legnica, dn. 21.06.2018 r.

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!