Zasady finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ i PO WER

Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ dla projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu oraz Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 dla projektu: zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami, edycja 3,w roku akademickim 2019 /2020


  I.  WYJAZDY STUDENTÓW obejmują:
 - wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktykę (SMP)
 - wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
 - wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

1) Wysokość przyznanych środków dla PWSZ im. Witelona w Legnicy na  wyjazdy studentów wynosi: 
- 27 900  EUR (15 wyjazdów  studentów) z programu Erasmus+
- 48 510 PLN (4 wyjazdy studentów) z programu PO WER

2) Studenci wyjeżdżający na studia i/lub praktyki zagraniczne otrzymują dofinansowanie w postaci grantu/stypendium, którego miesięczna stawka uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

3) Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

4) Stypendium przyznawane jest na studia trwające jeden semestr/jeden trymestr oraz na praktykę trwającą min.2 miesiące.

5) Student niepełnosprawny o orzecznym stopniu niepełnosprawności, realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ otrzyma stypendium z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) oraz może również otrzymać dodatkowe dofinsowanie wynikajace z potrzeb osoby niepełnosprawnej. Więcej informacji oraz wzór wniosku.

6) Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, realizujący mobilność w programie Erasmus+ otrzyma  stypendium z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  z prawem do "dodatku socjalnego" pod warunkiem  posiadania (otrzymania decyzji) stypendium socjalnego w chwili składania formularza aplikacyjnego. W sytuacji kiedy student nabędzie prawo do stypendium socjalnego w innym terminie wówczas Uczelnia będzie mogła przyznać stypendium z prawem do "dodatku socjalnego" ale tylko pod warunkiem posiadania takich środków.

7) Studenci, którzy będą realizować mobilność jako absolwenci a posiadający prawo do "dodatku socjalnego" nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach programu PO WER.

8) W roku akademickim 2019/2020 dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Witelona w Legnicy obowiązują następujące miesięczne wysokości stypendium.

Tabela 1
Mobilnośc studentów na studia i praktykę

Kraje wchodzące w skład grupy

Studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na studia

 Praktykę
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta z budżetu programu Erasmus+ wyjeżdżającego na praktykę

I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 Euro

600 Euro

II grupa:
Austria, Belgia, Cyrp, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 Euro

550 Euro

III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400 Euro

500 Euro


Tabela 2  
Mobilność studentów (wyjazd na studia i praktykę) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego

Kraje wchodzące w skład grupy Studia i praktyka
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z budżetu
PO WER z prawem do "dodatku socjalnego"
I grupa
Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2995 PLN
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,Włochy
2781 PLN
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
22567 PLN

 

Tabela 3 
Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktyki

Kraje wchodzące w skład grupy Studia
Miesięczna stawka stypendiu w PLN dla studenta z budżetu PO WER wyjeżdżającego
na studia
 Praktyka
Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta
 z budżetu PO WER wyjeżdżającego na praktykę
grupa I
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2139 PLN 2567 PLN
grupa II
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,Holandia, Malta, Niemcy,Portugalia, Włochy
1925 PLN 2353 PLN
grupa III
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
1711 PLN 2139 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikajace z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku zlożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umozliwić wyjazd większej liczbie osób.
Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

 


8) Wysokość stypendium określana jest  w oparciu o następujące zasady:

a) stawki stypendiów wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/miejscowości dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni są jednakowe,

b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością  do 1/30 dnia miesiąca. Jeżeli różnica pomiędzy potwierdzonym okresem, a wskazanym w umowie o dofinansowanie będzie większa niż 5 dni to w konsekwencji tego dofinansowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone. W przeciwnym razie, jeżeli różnica wyniesie 5 dni lub mniej dofinansowanie pozostanie bez zmian,

c) stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2019/2020 nie podlegają zmianom,

d) kwota stypendium musi być wyrażona w EUR. Wyjątkiem jest stypendium z programu PO WER wypłacane w PLN. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą.

9) Fundusze zwolnione w wyniku:
- krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
- wysłania mniejszej liczby studentów niż planowana,
- rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
- innych zdarzeń,

będą  przyznawane:

a) w pierwszej kolejności kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną z listy rezerwowej lub studentom początkowo zaakceptowanym na wyjazd bez stypendium Erasmusa+,

b) w następnej kolejności w przypadku braku kandydatów na wyjazd wyżej wymienionych w punkcie a) zwolnione fundusze będą rozdzielone pomiędzy studentów, którym przedłużono pobyt na stypendium,

c) kolejno - na przesunięcie środków pomiędzy kategorią SMS i SMP w zależności od liczby realizowanych wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne.

10) Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez studenta wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie ok. 1 miesiąc przed wyjazdem na studia/praktykę, poprzez przelew na rachunek bankowy studenta prowadzonym w walucie EUR - dotyczy wyjazdów na studia i/lub praktyki studentów, którzy nie pobierają stypendium socjalnego lub PLN - dotyczy wyjazdów na studia i/lub praktykę studentów, którzy pobierają stypendium socjalne oraz studentów niepełnosprawnych.

11) Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej student jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej przed wyjazdem.Rozliczenie obejmuje również dostarczenie do Uczelni macierzystej wymaganych umową dokumentów. Okres pobytu w uczelni partnerskiej / instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 1/30 dnia miesiąca zgodnie z zasadą określoną w pkt I.8 niniejszych zasad.

 

 II.  WYJAZDY PRACOWNIKÓW obejmują:
-  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) - 2 miejsca,
-  wyjazd nauczyciela akademickiego na szkolenie, ktore dotyczyć ma rozwijania umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowania programów nauczania (STT) - 1 miejsce,
-  wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych, które maja dotyczyć zdobycia praktycznego doświadczenia (job shadowing / szkolenie / warsztaty) (STT) - 5 miejsc.

1) Wysokość przyznanych środków dla PWSZ im. Witelona w Legnicy na wyjazdy pracowników wynosi 13 585 EUR (11 wyjazdów pracowników).

2) Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ za granicę otrzymują dofinasowanie którego wysokość uzależniona jest od docelowego kraju pobytu na stypendium.

3) Stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej. Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

4) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przyznaje stypendium dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na pobyt trwający:

a) 5 dni roboczych kolejno nastepujacych po sobie dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

b) 5 dni roboczych kolejno nastepujach po sobie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych.

W przypadku realizacji dłuższych wyjazdów, stypendium na kolejne dni nie będzie wypłacane ze względu na ograniczone środki finansowe.

5) Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawości, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla niepełnosprawnych.

6) W roku akademickim 2019/2020 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ustaliła następujące wysokości stypendium dla pracowników:


Tabela 4 
Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna stawka stypendium w EUR wypłacana pracownikowi
I grupa:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 EUR

II grupa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 EUR

III grupa:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była rebublika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 EUR


Tabela 5 
Ryczałt na koszty podróży - wyjazdy pracowników

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 EUR na uczestnika
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika
od 500 do 1999 km
275 EUR na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika
          od 4000 do 7999 km          
820 EUR na uczestnika
8000 km lub więcej           1500 EUR na uczestnika         


7) Wysokość stypendium dla każdego pracownika jest określana w oparciu o następujące zasady:

a) wysokość stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach  do tych samych krajów/miejscowości dla pracowników wszystkich wydziałów/ jednostek Uczelnią są jednakowe,

b) maksymalna kwota stypendium, jaką można wypłacić pracownikowi wynosi: liczba dni x stawka na dzień + ryczałt na koszty podróży. W celu obliczenia kosztów podróży jest stosowany kalkulator odległości, opracownay przez Komisję Europejską, który wskazuje dystans podróży w jedną stronę. Kwota ryczałtu jest uzalezniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podrózy a miejscem docelowym (pod uwagę bierzemy odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).Uczelnia nie gwarantuje wypłacenia ryczałtu na koszty podróży.

c) informacja o wysokości stypendium oraz o możliwości wypłaty ryczałtu na koszty podróży będzie przekazana po zakończeniu procesu kwalifikacji telefonicznie lub pocztą e-mail do wszystkich osób zakwalifikowanych.

d) kwota stypendium wyrażona jest w EUR. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą.

e) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.

8) Fundusze zwolnione w wyniku:
- krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem,
- rezygnacji z wyjazdów z przyczyn losowych,
- innych zdarzeń

będą  przeznaczone na:
a)  wyjazd kandydatów przeniesionych na listę główną z listy rezerwowej

lub

b) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT w zależności od liczby realizowanych wyjazdów nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.

lub

c) przesunięcie środków pomiędzy kategorią STA i STT do SMS i SMP  w zależności od liczby realizowanych wyjazdów studentów na studia lub praktyki zagraniczne oraz wyjazdów nauczycieli akademickich oraz wyjazdów w celach szkoleniowych.
       
9) Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko po zaakceptowaniu przez pracownika wszystkich warunków umowy i po jej podpisaniu. Stypendium będzie przekazane w jednej racie ok. 1 miesiąc przed wyjazdem, poprzez przelew na rachunek bankowy pracownika prowadzony w walucie EUR.

10) Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisanej przed wyjazdem z Uczelnią. Rozliczenie obejmuje dostarczenie przez pracownika wymaganych umową dokumentów.

Legnica, dn. 19.07.2019 r.