International students International students
Wyjazdy studentów na praktykę Erasmus +


AKTUALNA OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ ZA GRANICĘ
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktykę/staż trwający 2 miesiące zapoznaj się z zasadami rekrutacji a następnie znajdź miejsce praktyki w firmie/przesiębiorstwie zgodnie z kierunkiem studiów.
Na praktykę możesz wyjechać do 28 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii,

- następnie do 21 kwietnia 2017 r. złóż formularz zgłoszeniowy do Biura Współpracy z Zagranicą (pokój 117, budynek C), pobierz formularz

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na praktyki zagraniczne, posiedzenie Komisji odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.

- po zakwalifikowaniu przez Komisje student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Biurze Współpracy z Zagranicą

-liczba miejsc - 7

- miejsce praktyki – przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje szkoleniowe lub badawcze w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

- oferty praktyk:
- Animafest experience
- Paragon Europe
- IES Consalting
- Placement UK
- Your International Training
- Portal bab.la oferty praktyki
- White programs
- AIESEC
- Ekip Europa
- portal wspierający poszukiwanie miejsc odbywania zagranicznych praktyk i staży

- praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej

Kraje należące do danej grupy Wyjazd na praktykę
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu programu Erasmus+
Wyjazd na praktykę
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
 PO WER dla studentów znajdujacych się w trudnej sytuacji materialnej i posiadających uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego
Grupa I -Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 Euro
700 Euro /2965 PLN
Grupa II -Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500 Euro
600 Euro / 2541 PLN
Grupa III -Bułgaria, Estonia, FYROM
(była republika Jugosławii Macedonia),Litwa,  Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
400 Euro
500 Euro /2118 PLN

 

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!