International students International students
Informacje dla studentów wyjeżdżających za granicę

Belgia - w ciągu 8 dni od daty przyjazdu do Królestwa Belgii należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty: dokument tożsamości, akt urodzenia z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania, 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni belgijskiej o przyjęciu na studia, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środkach na pokrycie kosztów pobytu, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii.

- Bułgaria - studenci powinni posiadać wizę pobytową, o którą należy się ubiegać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady Bułgarii w Polsce. Wymagane dokumenty: ważny paszport, 1 kolorowe zdjęcie do dokumentów (osobno), wypełniony formularz wizowy (datę i podpis należy wpisać przy składaniu wniosku), zaświadczenie z uczelni bułgarskiej o przyjęciu na studia wraz z informacją o miejscu zamieszkania w Bułgarii i o środkach utrzymania; zaświadczenie z uczelni polskiej o przyznaniu stypendium programu Erasmus.Czas oczekiwania ok. 20 dni roboczych. Wiza dla studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa jest bezpłatna.

- Dania - osoba przyjęta na studia w Danii powinna przed wyjazdem starać się uzyskać kartę pobytu, za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie, z Duńskiego Urzędu Imigracyjnego. Jeśli student nie podjął starań o kartę pobytu przed wyjazdem, to powinien zgłosić się do duńskich władz lokalnych-"Statsamt"  (formularz wniosku jest zamieszczony na stronie: www.udlst.dk).
Wymagane dokumenty: paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, 2 wypełnione wnioski (w języku angielskim lub duńskim), zaświadczenie z uczelni polskiej o celu pobytu i przyznaniu stypendium programu Erasmus w języku angielskim lub duńskim (2 egzemplarze), zaświadczenie z uczelni duńskiej o przyjęciu na studia (oryginał i kopia).

- Francja - warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię faktu bycia jej studentem, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienia posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju - 450,00  Euro/miesiąc). Zezwolenie na pobyt jest wystawiane na czas trwania nauki (zazwyczaj na okres jednego roku i corocznie przedłużane). Karta stałego pobytu nie obowiązuje od momentu  wejścia Polski do UE.

- Grecja - w ciągu 8 dni od daty przyjazdu  do Republiki Greckiej student zobowiązanay jest wystąpić do odpowiedniego wydziału ds. cudzoziemców lub posterunku policji o wydanie karty pobytu. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty wraz z kserokopią, fotografie, zaświadczenie z greckiej uczelni
o przyjęciu na studia, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na utrzymanie
w Grecji, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Hiszpania - po przyjeździe do  Królestwa Hiszpanii należy zalegalizować pobyt w komisariacie policji, złożyś deklarację pobytową i odebrać kartę pobytu. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty (oryginał i kserokopia), 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni hiszpańskiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie w Hiszpanii oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Litwa - student zobowiązany jest przy pobycie dłuższym niż 90 dni do zgłoszenia się do urzędu meldunkowego.

 - Niemcy
- na miejscu student musi się zgłosić do urzędu meldunkowego i urzędu dla  obcokrajowców. Niezbędne są również następujące dokumenty : paszport lub dowód osobisty, dokument potwierdzający cel pobytu-zaświadczenie z Uczelni, 2 zdjęcia paszportowe, zaświadczenie o posiadanym stypendium. Warto posiadać także zaświadczenie od rodziców o dofinansowaniu studenta

- Portugalia - przy pobycie dłuższym niż 90 dni student musi zgłosić sie do Urzędu Miasta (Camara Municipal) lub do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Servico de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Wymagane dokumenty:  paszport lub dowód osobisty, 2 kolorowe fotografie, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania, przedstawić potwierdzenie przyjęcia na studia oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Portugalii.

- Rumunia - w przypadku pobytu w Rumunii dłuższego niż 3 miesiące student zobowiązany jest uzyskać kartę pobytu w komisariacie policji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty: paszport, 2 fotografie, zaświadczenie z uczelni rumuńskiej o przyjęciu na studia i przyznaniu stypendium, ubezpieczenie zdrowotne z polikliniki przy uczelni rumuńskiej, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie tego kraju.

- Słowacja - w ciągu 7 dni od przyjazdu do Słowacji należy złożyć wniosek o legalizację pobytu w miejscowym urzędzie (formularze wniosku dostępne na miejscu).Wymagane dokumenty:  dokument tożsamości, s fotografie, potwierdzenie z uczelni słowackiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie otrzymania stypendium z programu Erasmus z uczelni polskiej, dokument potwierdzający zakwaterowanie na czas pobytu, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Turcja- wjazd do Turcji wymaga uzyskania wizy, o którą należy wystąpić do Ambasady Turcji w Polsce
(otrzymanie wizy - bezpłatnie). W ciągu 15 dni od przyjazdu do Turcji student powinien zgłosić się do Wydziału ds. Obcokrajowców miejscowej policji o wydanie zgody na pobyt na czas określony (tzw. ikamet tezkeresi). Czas oczekiwania na pozwolenie na pobyt: 1 tydzień. Opłata: 70-100 Euro cena  jest różna w zależności od regionu. Wymagane dokumenty: paszport wraz z kserokopią (także strona z datą przekroczenia granicy), zaświadczenie z uczelni tureckiej o przyjęciu na studia (z datami pobytu), 4-6 kolorowych fotografii, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie tego państwa.

 

 Dodatkowe informacje

 BELGIA 

 BUŁGARIA 

  DANIA

  FRANCJA

 NIEMCY

        
Wuppertal

       Schmalkalden

       Nordhausen

       Bremen

       Informacje ogólne

RUMUNIA

 SŁOWACJA

       Kosice

 TURCJA
  
       Konya

    Antakya/Hatay

 

 

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!